palette
عناوین مقالات

شماره عنوان مقاله
دوره 17، شماره 2-1، بهار و تابستان 1387 تاملی در تبعات رشد کمی دوره کارشناسی معماری در دانشگاه های کشور description چکیده file_download PDF
( زهرا طاقی )
دوره 27، شماره 3، پاییز 1396 تبارشناسيِ فضاهاي انحصاري در نواحي ساحلي پيراشهري کرانة جنوبيِ درياي مازندران از چيستي تا نقش پذيري در سامانه هاي قانوني و برنامه ريزي description چکیده file_download PDF
( مائده هدايتي فرد, رضا خيرالدين )
دوره 29، شماره 1، بهار 1398 تبيين اثرگذاري المان هاي شهري در خوانايي تصوير ذهني شهر با نرم افزار رديابي اثر چشم description چکیده file_download PDF
( سپيده اصلاني, زهره ترابي )
دوره 29، شماره 1، بهار 1398 تبيين اصول و مباني طراحيِ سيستمهاي روشنايي در فضاهاي تاريخي description چکیده file_download PDF
( غلامرضا کياني ده کياني, مرضيه صفري حسن آبادي )
دوره 27، شماره 1، بهار 1396 تبيين علل شکست پروژههاي پيادهراهسازي در ايران مورد مطالعه: پيادهراه هفده شهريور کلانشهر تهران description چکیده file_download PDF
( محمدجواد نوری, ایرج اعتصام )
دوره 22، شماره 3، پاییز 1391 تبيين مدل نقش ساختارى طراحى براى جلب مشاركت مردمى در فرايند معاصرسازىبافت هاى فرسودة محلات شهرى ايران( نمونة موردى: محلة سيروس تهران) description چکیده file_download PDF
( هاشم هاشم نژاد, مصطفي بهزادفر, بهرام صالح صدق پور, سيد علي سيديان )
دوره 25، شماره 4، زمستان 1394 تبیین ابعاد حریم در روابط فضاهای داخلی مسکن ایرانی‌ـ اسلامی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی description چکیده file_download PDF
( آرزو محتشم, مهدی حمزه نژاد )
دوره 29، شماره 3، پاییز 1398 تبیین تجربۀ استحالۀ مکان سوم اُلدنبرگ در قرن 21: کنکاشی در نحوۀ تعامل جهان مجازی و جهان واقع در زمینۀ فراغت شهروندان description چکیده file_download PDF
( محمدجواد نوری )
دوره 30، شماره 1، بهار 1399 تبیین رابطۀ پیکره‌بندی فضایی و تعاملات اجتماعی، با استفاده از برهم‌کنش نحو فضا و روان‌شناسی بوم-شناختی description چکیده file_download PDF
( حامد همدانی گلشن, قاسم مطلبی, مصطفی بهزادفر )
دوره 25، شماره 4، زمستان 1394 تجدید حیات مبتنی بر فرهنگ و اوقات فراغت، معرفی چارچوبی مفهومی برای احیای عرصه‌های رو به افت مراکز شهرها description چکیده file_download PDF
( راضیه موسوی خورشیدی, مرجان سادات نعمتی مهر )
دوره 14، شماره 4-3، پاییز و زمستان 1383 تحقیق تفسیری تاریخی در معماری description چکیده file_download PDF
( مهرداد قیومی )
دوره 21، شماره 3، پاییز 1390 تحليل اجتماعى فضايى بافتهاى فرسودة شهرى به منظور احيا و جلوگيرى از فرسودگى بيشتر (مطالعة موردى: منطقة هفده تهران) description چکیده file_download PDF
( ژيلا سجادى, رحمت الله منشى زاده, بهزاد حبيبى )
دوره 24، شماره 1، بهار 1393 تحليل روند تغييرات شاخص هاى تراكم و سرانة فضاى مسكونی description چکیده file_download PDF
( عسگرى معصوم نيا بيشه, ناصر برك پور )
دوره 30، شماره 1، بهار 1399 تحلیل توسعۀ پایدار اجتماع محلی با تأکید بر حکمروایی شایستۀ شهری نمونۀ مطالعاتی: محلۀ آخوند شهر قزوین description چکیده
( مظفر صرافی, فاطمه قناد )
دوره 26، شماره 2، تابستان 1395 تحلیل جزئیات هندسی و اجرایی در گنبدهای دوپوستۀ گسستۀ نار شاخص شهر اصفهان نمونۀ مطالعاتی: گنبدهای مسجد جامع عباسی، آرامگاه‌های درب امام، مدرسۀ چهارباغ اصفهان، و کلیسای بیت اللحم description چکیده file_download PDF
( ساناز رهروى پوده, نیما ولی بیگ, افروز رحیمی آریایی )
دوره 26، شماره 3، پاییز 1395 تحلیل فضایی قابلیت پیاده‌روی - مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران description چکیده file_download PDF
( اسماعیل صالحی, سیده آل محمد, مجید رمضانی مهریان )
دوره 29، شماره 3، پاییز 1398 تحلیل محتوایی و رویه ای حق بر شهر در قوانین شهری و شهروندی ایران description چکیده file_download PDF
( غلامرضا کاظمیان, امیرحسین معصومی فر )
دوره 14، شماره 2-1، بهار و تابستان1383 تحلیلی بر ضرورت شکل گیری و نقش شهر جدید گلبهار در تمرکز زدایی از مادرشهر مشهد description چکیده file_download PDF
( عیسی ابراهیم زاده, محمدرحیم رهنما, محمد نگهبان مروی )
دوره 20، شماره 4-3، پاییز و زمستان 1389 تحول و تکوین دولت خانه نقش جهان، عالی قاپو description چکیده file_download PDF
( حسین پورنادری )
دوره 24، شماره 2، تابستان 1393 تداوم كسب وكارهاى كوچك در طراحى شهرى مقاوم پس از زلزلة سال 1382 بم description چکیده file_download PDF
( عليرضا فلاحى, سولماز ارژنگى )
دوره 23، شماره 2، تابستان 1392 تداوم معمارى مذهبى ساسانى در مسجد تاريخانة دامغانتحليل مقايس هاى آتشكدة تپ هحصار و مسجد تاريخانة دامغان description چکیده file_download PDF
( میترا آزاد )
دوره 29، شماره 2، تابستان 1398 تداوم مکان در گذر زمان در تعامل با انسان description چکیده file_download PDF
( عفت صبوحي, محمد مسعود, داريوش مرادي چادگاني )
دوره 29، شماره 4، زمستان 1398 تدوین شکل‌های مقتضی مشارکت جمعی در فرایند تأمین مسکن دائم پس از زلزلۀ احتمالی مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر ساری description چکیده file_download PDF
( عبدالمجید خورشیدیان )
دوره 13، شماره 4-3، پاییز و زمستان 1382 تدوین و ادراک آهنگ فضاسیر کثرت به وحدت در طول زمان description چکیده file_download PDF
( محمدحسین مسعودی )
دوره 25، شماره 2، تابستان 1394 تدوین چارچوبی برای اندازه گیری تاب آوری یک محله شهری در برابر زلزله نمونه موردی : محله هرزه ویل ، منجیل ، گیلان description چکیده file_download PDF
( اکبر زرگر, زهرا اهری, فاتیما رازقی )
151 - 175 (504)