عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 12, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1381 شهرنشینی، توسعه شهری و شیوه های همزیستی با بیابان در ایران چکیده   PDF
زهره فنی
 
دوره 1, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1370 شهرهای رمزی چکیده   PDF
علی اکبر خان محمدی
 
دوره 14, شماره 2-1: بهار و تابستان1383 شهرهای کوچک و توسعه منطقه ای(مطالعه موردی: منطقه تهران)* چکیده   PDF
زهره فنی
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1370 شکست معماری مدرن چکیده   PDF
برنت برولين, حمیدرضا فرزانیار
 
دوره 12, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1381 شکل شهر منسجم چکیده   PDF
نوین تولایی
 
دوره 14, شماره 2-1: بهار و تابستان1383 شکل مقدس چکیده   PDF
منصوره طاهباز
 
دوره 14, شماره 2-1: بهار و تابستان1383 شیوه های حفاظت از باغ ها و اراضی کشاورزی و آثار آن بر تراکم شهری در ایران چکیده   PDF
محمدرضا پورمحمدی, رسول قربانی
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1370 صناعات طراحی،صنع معماری الگویی برای طراحی معماری نظريه الگوی دو مرحله ای چکیده   PDF
لادن اعتضادی
 
دوره 15, شماره 2-1: بهار و تابستان 1384 صنعت ساختمان و توسعه پایدار چکیده   PDF
محمدحسن فلاح
 
دوره 23, شماره 4: زمستان 1392 ضرورت تدوين برنامة آموزشى مديريت بحران در طراحى شهری چکیده   PDF
عليرضا فلاحى
 
دوره 22, شماره 4: زمستان 1391 طبقه بندى تاريخ معمارى درتاريخ نامة معنا در معمارى غرب چکیده   PDF
فاطمه گلدار
 
دوره 22, شماره 1: بهار 1391 طراحى ساختمان هاى يكپارچه با فتوولتاييك در شهر تهران چکیده   PDF
راحیل وفایی
 
دوره 21, شماره 3: پاییز 1390 طراحى سايه بان الگو در بوشهر چکیده   PDF
امين محمدى, سيدمحمدحسين آيت اللهى
 
دوره 26, شماره 4: زمستان 1395 طراحى شهرى بوم آشكار: به سوى يك چارچوب مفهومى چکیده
آيدا اسماعيل زاده سيلابى, كورش گلكار, سيد حسن تقوايى, مرجان نعمتى مهر
 
دوره 24, شماره 4: زمستان 1393 طراحىِ فضاى انتظار مراكز درمانى: تأثير محيط و نحوة تعريف فضا بر ادراك كاربران چکیده   PDF
سيدمحمدحسين ذاكرى, فاطمه صفرپور
 
دوره 20, شماره 2-1: بهار و تابستان 1389 طراحی دیوار انباره حرارتی آبی با استفاده از زباله های ماندگار چکیده   PDF
میترا خلیلی, حوریه مشهدی باقرموخر, زهرا قيابکلو
 
دوره 23, شماره 1: بهار1392 طراحی شهری تاب آور چکیده   PDF
آزاده لک
 
دوره 15, شماره 2-1: بهار و تابستان 1384 طراحی شهری در هزاره سومتأثیرات و نقش نوین اطلاعات و ارتاطات در طراحی شهری) چکیده   PDF
محمود رضایی
 
دوره 17, شماره 2-1: بهار و تابستان 1387 طراحی شهری سیاست گذار و طراحی شهری طرح ریز الگوهایی عملیاتی برای تدوین ابزارهای هدایت و کنترل در ایران چکیده   PDF
کورش گلکار
 
دوره 25, شماره 1: بهار 1394 طراحی شهری پایین به بالا (مفاهمه ای) تدوین دستورکار فرآیند طراحی شهری مشارکتی با رویکرد شارت نمونه موردی: طرح احداث ایستگاه مرکزی مترو در میدان ساعت تبریز چکیده   PDF
مهدیه باقرزاده خسروشاهی
 
دوره 21, شماره 1: بهار 1390 طراحی شهری، فرایند یا فرایندها چکیده   PDF
کورش گلکار
 
دوره 13, شماره 4-3: پاییز و زمستان 1382 طراحی معماری مناسب برای سالمندان چکیده   PDF
ندا رفیع زاده
 
دوره 17, شماره 2-1: بهار و تابستان 1387 طراحی و کاربرد مدل های فضایی ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری لرزه ای در برنامه ریزی و مدیریت شهری چکیده   PDF
محمد حسین شریف زادگان, حمید فتحی
 
دوره 2, شماره 4-3-2: تابستان،پاییز و زمستان 1371 طراحی، فرايندی خلاقه چکیده   PDF
فرانسيس د- ک چينگ, هورداد قندهاری
 
دوره 20, شماره 2-1: بهار و تابستان 1389 طرح فرضی "ربع" و "شهرستان" رشیدی چکیده   PDF
آزیتا بلالی اسکویی, محمدعلی کی نژاد, عبدالمجید نقره کار
 
226 - 250 (397) << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>