دوره 1, شماره 2

تابستان 1370

فهرست مطالب

علوم فنی و مهندسی

مقایسه ای کوتاه میان هنرهاس اسلامی نشان میدهد که برای خلق آثار هنری معمولا از شیوه های مشابهی استفاده می شده است، چنانکه شعر و ادبیات منظوم با استفاده از سلسله ها (عروض) شکل گرفته و الحان موسیقی یا به کارگیری دستگاه وزن آفریده شده و در هنرهای تجسسی نیز طرح و نقش و یا گره بندی و ترسیمات هندسی معینی در کار بوده است. بنابراین به نظر میرسد که در گذشته برای طراحی معماری نیز از روال یا دستگاه معینی استفاده می شده است. مقاله زیر که براساس مطالعات رساله پایانی نگارنده تهیه شده است، جستجو برای یافتن دستگاهی است که طراحی معماری در گذشته برپایه آن انجام میگرفته است.
بهزاد مولوی
PDF
معماری در مسیر طراحی ساختمان هر لحظه در ذهن خود هزاران تن مصالح ساختمانی را از زمین بلند میکند و بالای سر می برد و با طرح کانالهای ارتباطی بار آن را به زمین انتقال می دهد. از انجا که باید این عمل را تا لحظه نیل به طرح مطلوب مکررا و به سرعنت انجام داد برای طراحی کانالهای ارتباطی به جای استفاده از روشهای متکی بر فرمول که ممولا طولانی و وقتگیر نیز هستند باید از روشهای سریعتری که متکی بر عبرتهای تاریخی و احساس طبیعی انسان است بهره گرفت به همین دلیل آموزش سازه در دانشکده معماری باید متفاوت از تدریس آن در دانشکده فنی باشد.
پرویز وزیری
PDF
بنایی که برای معرفی در این شماره انتخاب شده، مسجدی است در اصفهان از دوره قاجار.این مسجد نمونه جزئی از آمار دوره قاجار است که کمتر در کتابها و مقالات معرفی شده و تقریبا ناشناخته باقی مانده است.بنای مذبور ترکیبی از مسجد و مدرسه است که با مقبره بانی مسجد همراه شده و به این ترتیب مجموعه مفصلی پدید آمده است. از نظر مشخصات طرح این بنا نمونه ی کوچکتری از مسجد سید اصفهان – از بناهای مهم همین دوره – محسوب می شود. برداشت این بنا توسط دانشجویان دانشکده ثریا ابریشمکار، اسدا.. وردی، حمید بیک محمدی، احمد حجاب و جهانگیر شریفی در سال 1364 انجام شده است .
کامبیز حاجی قاسمی
PDF
با پيشرفت تکنولوژی در حاليکه عموم معماران نظريات خود را با استفاده از مصالح جدید همچون بتن و فلز متجسم می ساختند حسن فتحی با توجه به ارزشهای جاودانه معماری با استفاده از تکنيک ها و مصالح محلی بدعت گذار سبکی ديگر در معماری بود. او با تاکيد بر ايجاد رابطه ميان انسان و محيط ساخته شده آشکارا با قبول کورکورانه سبک های نوين مخالفت ورزيد و با تحليل هائی منطقی ارزشهای معماری سنتی را در مقابل عملکرد گرائی معماری مدرن قرار داد.
امین صادقی
PDF
امروزه برای معماری همساز با اقليم معمارهای کاربردی کافی در اختیار طراحان قراردارد و از اين جهت تصميم گيری در زمينه های مختلف از انتخاب بستر و جهت ساختمان و طراحی محوله گرفته تا طراحی حجم و جدار خارجی ساختمان – آسان شده است. ولی باید توجه داشت که استفاده از اين معيارها بدون اطلاعات لازم از مواقع سرد و گرم مکان مورد مطالعه میسر نيست. مقاله حاضر که شامل تقويم مواقع گرم نیاز به سایه و مواقع سرد نياز به آفتاب 43 شهر ایران است با توجه به اين نياز تهيه شده است و با يک مقدمه آغاز می شود.
PDF
جریان دیدن هميشه توام با حرکت چشم است. چشم همواره با نگاههای سريع به نقاط مختلف هر حجم یا نتظره آن را بررسی می کند و می بیند. در واقع عمل دیدن از طريق همين نگاههای سريع به نقاط یا واحدهای منفرد انجام می گيرد. انسان ممی کوشد تا اين واحدهای منفرد را به صورت کل در آورد و برای آن توضيح عقلی بیابد. ايم کار يعنی وحدت جوئی احساسی به وسيله متصل کردن ذهنی نقاط به يکديگر صورت می پذيرد
جهانشاه پاکزاد
PDF
نوشتار حاضر فصل پايانی از کتاب شکست معماری مدرن با عنوان نتيجه گيری و شامل چهارگانه پيش از آن را بر مبنای آنها تقرير کرده است.به فصل اول کتاب شامل بخشهای نسبتا کلی است. فصل چهارم با عنوان دو تحقيق موردی در کاربرد تفکر مدرن به ارزيابی نتايج کار معماران غرب در شهرک نو ساخت چنديگر هندوستان و صنعا پايتخت یمن اختصاص دارد. در طی اين فصل مولف با صراحت لهجه که از خصوصيات وی و بر خلاف سیره عموم منتقدان معماری در غرب است به نقادی پرداخته است
برنت برولين, حمیدرضا فرزانیار
PDF
طراحی معماری صناعت نيست، بلکه نوعی خلاقيت است و اثر معماری نمودی از اين خلاقيت. هر ساختمان لزوما اثر معماری نيست طراحی معماری تنها در زمانی منجر به خلق اثر معماری می شود که تا حد کار هنری تعالی یافته باشد. و اين امر هنگامی تحقق می یابد که رنگ و بوی علائق شخصی طراح را در خود داشته باشد. مقاله زیر با معرفی يک الگوی طراحی، جايگاه علائق شخصی طراح را در فرآيند معماری نشان می دهد.
لادن اعتضادی
PDF
ساخت و ساز معمارانه در کشور ما در حال گذار از دوران سخت، بحران هويت است و بر صاحینظرن است که تمامی توان خويش را جهت تسريع گذر از اين دوران و ورود به دوران خودیابی شکوفایی فرهنگی به کار گيرند. در چنين شرايطی آموزش رشته معماری دقت نظر و توجه بيشتری می طلبد. آینده معماری اين سرزمين در گرو تولد معماررانی است که با پرورش ذهن خلاق خويش و با اتکا به اموال و آرمانهای فرهنگی و اعتقادی مردم و اتصال با ميراث غنی معماری اين مرز و بوم راه و روش آينده را ترسيم کنند. مقاله زير با نگرش وضع موجود آموزش معماری و تنگناهای آن را بررسی می کند و برای پرورش ذهن خلاقه ی دانشجویان که از نظر نگارنده هدف اصلی آموزش معماری تلقی می شو.د پيشنهادهایی می دهد.
هادی نديمی
PDF