palette
ارزيابى كيفيت محيط در مجموعه هاى مسكونى اقشار كم درآمد: مورد پژوهى مجموعه هاى مسكونى مهرشهر تاكستان

چکیده

كيفيت محيط مجموعه هاى مسكونى ساخته شده براى اقشار كم درآمد، همواره از مسائل چالش برانگيز بوده است. در برنامه ها و طرح هاى تهيه شده، به دليل سيل عظيم متقاضيان و نيز محدوديت منايع و اعتبارات، غالباً اهداف كمّى دنبال شده و اهداف كيفى مهجور مانده اند. در پژوهش حاضر، ميزان كيفيت محيط در نمونه اى از اين مجموعه ها، كه در سال هاى اخير به ميزان بالايى به بهره بردارى رسيده اند، مجموعه هاى مسكونى مهر در شهر تاكستان، سنجيده شده است. روش سنجش كيفيت محيط در اين پژوهش، بر مبناى رويكرد مخاطب محور و بر اساس سنجش ميزان رضايتمندى ساكنين (از طريق پرسش نامه) است، تا بتوان كيفيت محيط شكل گرفته را از منظر ادراك ذهنى افراد ساكن در آن ارزيابى كرد. تحليل ها، كه با استفاده از روش هاى آمارى، همچون تحليل رگرسيون چندگانه و تحليل عاملى صورت گرفته اند، نشان دهندة نارضايتى ساكنين (5<41/2 < 1، با ميانة نظرى = 3) از كيفيت محيط سكونت خود بوده است. بيشترين ميزان نارضايتى از بين ساختمان ها، مجموعه ها،و شهر، معطوف به سطح مجموعه هاى مسكونى است كه نشان دهندة ناسازگارى با شيوة سكونت ساكنان است. به نظر مى رسد كه راهكارهايى براى ارتقاى محدوده از مجموعه به محله مى تواند منجر به ارتقاى كيفيت محيط گردد. بالا بودن ميزان اهميت متغيرهاى اجتماعى نيز مؤيد گزارة مذكور است. در اين پژوهش، تأثير متغيرها و ويژگى هاى فردى مخاطبين بر ادراكشان نيز بررسى گرديده است. نتيجة ، و تحليل ها نشان مى دهد كه، متغيرهاى سن، ميزان تحصيلات، شغل، بعد خانوار مدت حضور در مجموعه در طول روز در ادراك از كيفيت محيط تأثيرگذار بوده اند.

واژگان کلیدی
كيفيت محيط، ارزيابى رضايتمندى، اقشار كم درآمد، مسكن مهر.

منابع و مآخذ مقاله

منابع و مآخذ

. آتشپور، سيدحميد. روا نشناسى مذاكره، تهران: انتشارات قطره، 1387

بحرانى، محمدحسين. طبقة متوسط و تحولات سياسى در ايران، تهران:

. انتشارات آگاه، 1389

مدل ارزيابى كيفيت محيط زيست » . بحرينى، سيدحسين و منوچهر طبيبيان

در مجلة محي طشناسى، ش 21 و 22 (فروردين و ارديبهشت ،« شهرى

.56 - 1377 )، ص 41

بنتلى، ايان و همكاران. محي طها ى پاس خده: كتابى راهنما برا ى طراحانترجمة مصطفى بهزادفر، تهران: مركز انتشارات دانشگاه علم و صنعت،

.1382

بررسى متغيرهاى » . حاجى نژاد، على و مجتبى رفيعيان، و حسين زمانى

فردى مؤثر بر رضايتمندى شهروندان از كيفيت محيط زندگى با مطالعة

در مجلة جغرافيا و توسعه، ش 17 (بهار ،« موردى بافت قديم و جديد شيراز

.82 - 1389 )، ص 63

ربانى، رسول و مجتبى شاهنوشى. مبانى جامع هشناسى، تهران: انتشارات

. آواى نور، 1380

رحمانى، مهرداد. ارتقاى كيفيت محيط در مجموع ههاى مسكونى اقشار

ك مدرآمد: مورد پژوهى مجموع ههاى مسكونى مهرِ شهر تاكستان، پايان نامة

كارشناسى ارشد، دانشكده شهرسازى پرديس هنرهاى زيبا دانشگاه تهران،

.1392

رفيعيان، مجتبى و جمشيد مولودى. رويكردها و رو شهاى سنجش كيفيت

. محيط مسكونى شهرى، تهران: انتشارات آذرخش، 1390

سنجش كيفيت » . رفيعيان، مجتبى و فرزين امين صالحى و على اكبر تقوايى

در مجلة برنام هريزى و آمايش فضا، ،« محيط سكونت در شهرك اكباتان

.86 - ش 70 (زمستان 1389 )، ص 63

در نشريه ،« مؤلفه هاى سازندة كيفيت طراحى شهرى » . گلكار، كوروش

.65 - صفه، ش 32 (بهار و تابستان 1380 )، ص 38

لاروك، پير. طبقات اجتماعى، ترجمة ايرج على آبادى، تهران: انتشارات

. فروردين، 1358

لنگ، جان. آفرينش نظرية معمارى، ترجمة عليرضا عينى فر، انتشارات

. دانشگاه تهران، 1381

لينچ، كوين. تئورى شكل خوب شهر، ترجمة سيدحسين بحرينى، انتشارات

. دانشگاه تهران، 1376

Appleyard, D. and M. Lintell. The Environment Quality of

City Streets: The Resident View Point, Berkley: University of

California Press, 1972.

Appleyard, D. and M. Okamoto. The Built Environment

Quality: The Resident View Point, Berkley: University of

California Press, 1968.

Bentley, Ian and et al. Responsive Environments, a Manual

for Designers, Routledge, 1985.

Carmona, M. The Design Dimension of Planning, E & FN

SPON, an Import of Chapman & Hall, 2003.

Carmona, M. and J. Panter. Housing Design Quality: Through

Policy, Guidance and Review, Taylor and Francis Press, 1991.

Carp, F and A. Carp. “Perceived Environmental Quality

of Neighborhoods: Development of Assessment Scales

and their Relation to Age and Gender”, in Journal of

Environmental Psychology, Vol. 2 (1982), pp. 295-312.

Department of The Environment, Transport and the

Regions (DETR). Urban Design in the Planning System:

Toward Better Practice, Typographical arrangement and

design vests in the Crown, 2000.

Eziyi Offia, Iben & Akunnaya P. Opoka & Albert B. Adeboye

& Dolapo Amole. “Performance Evaluation of Residential

Building in Public Housing: Users Satisfaction Perspective”,

in Frontiers of Architectural Research Journal, (2013), pp.

-191.

Ghazali, Roslinda and Mohamed Yusoff Abbas. “Quality

Physical Environment in Paediatric Wards: Designers

Creation Versus Users Satisfaction”, in Social and

Behaviroral Sciences Journal, Vol. 35 (2012), pp. 221-229.

Ha, M and M. J. Weber. “Residential Quality and

Satisfaction: Toward Developing Residential Quality

Indexes”, in Home Economic Research Journal, Vol 22 (1994),

pp. 296- 308.

Jacobs, A. and D. Appleyard. “Toward an Urban Design

Manifesto”, in American Planning Association, Vol. 53 (1)

(1987), pp. 112- 120.

Jelinkova, Z., and M. Picek. “Physical and Psychological

Factors Determining Population Responses to

Environment”, in Activ.Nerv.Sup, Vol 29(2) (1984), pp. 144-

Jen, T. K and L.T. Lin. “Evaluative Structure of Perceived

Residential Environment Quality in High-density and

Mixed-use Urban Settings: An Exploratory Study on Taipei

City”, in Landscape and Urban Planning, Vol. 87 (3) (2008),

pp. 151- 157.

Jian, G. and K. Hokao. “Research on Residential Lifestyles

in Japanese Cities from the Viewpoints of Rresidential

Preference, Residential Choice and Residential

Satisfaction”, in Landscape and Urban Planning, Vol. 78 (3)

(2006), pp. 165-178.Jiboy Adesoji, David. “Post-occupancy Evaluation of

Residential Satisfaction in Lagos: Feedback for Residential

Improvement”, in Frontiers of Architectural Research Journal,

(2012), pp. 236-244.

Jirovec, R.L. and M.M. Jirovec and R. Brosse. “Residental

Satisfacation as a Function of Micro and Macro-

Environmental Conditions among Urban Elderly Men”, in

Research on Aging, 7(4) (1985), pp. 601-616.

Lansing, J.B. and R.W. Marans. “Evaluation of

Neighborhood Quality”, in AIP Journal, May, Vol. 35 (1969),

pp. 195-199.

Lynch, Kevin. Good City Form, Cambridge MA and London:

MIT Press, 1981.

Mohit. Mohammad Abdul and Mohamed Azim.

“Assessment of Residential Satisfaction with Public

Housing in Hulhumale: Maldives”, in Social and Behavioral

Sciences Journal,Vol. 50 (2012), pp. 756-770.

Moughtin, Clif and R. Cuesta and C. Sarris, and P.

Segnoreta. Urban Design Methods and Techniques, Oxford

Auckland Architectural Press, 2008.

Porteous J.D. “Design with people: the quality of the

urban environment”, in J. Environ.Behav, Vol. 3 (1971), pp.

–177.

Sam, N. and N. Bayram and N. Bigel. “The Perception of

Residential Environment Quality and Neighbourhood

Attachment in a Metropolitan City”, in Journal of

Humanities and Social Science, Vol. 1 (2012), pp. 22-39.

Southworth, M. “Environmental Quality Analysis and

Management for Cities and Regions”, in T.P.R, (1989), pp.

-253.

Turkoglu, H.D. “Residential Satisfaction of Housing

Environments: The Case of Istanbul, Turkey”, in Landscape

and Urban Planning, Vol 39 (1997), pp. 55-67.

Van Kamp, I. “Urban Environment Quality and Human Wellbeing

toward a Conceptual Framework and Demarcation

of Concept; A Literature Study”, in Landscape and Urban

Planning, Vol. 66, Issue 1-2, (SEP 15 2003), pp. 5-18.

Van Poll, R. The Perceived Quality of Urban Residential

Environment: A Multi-attribute Evaluation, Groningen:

Rijksuniversiteit Groningen, 1997.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.