palette
چالشهاي توسعه و حفاظت در روستاي تاريخي فرح آباد ساري
ميترا آزاد, زهرا کاظمي رمداني

چکیده

محوطه‌هاي تاريخي آثار ارزشمندي هستند که حفاظت و احياي آن‌ها حفظ هويت و ارتقاي فرهنگي شهر و منطقه خواهد بود.

دو مقولة مهمي، که محوطة تاريخي فرح‌آباد هم‌اکنون درگير آن است، مسائل مربوط به توسعه و حفاظت است. ايجاد تعادل ميان دو رويکرد توسعه و حفاظت همواره در دوران‌هاي مختلف مشکلي چالش‌برانگيز بوده است. به منظور همگرايي اين دو رويکرد بايد ميان معيارها، راهبردها، و برنامه‌هاي اين دو تعادل باشد. در حال حاضر بي‌توجهي به گذشتة محيط تاريخي و طبيعي باعث شده که توسعهْ روندي ناهمگون و نامتعادل داشته باشد و درنتيجه حفاظت به‌خوبي محقق نگردد. محوطة تاريخي، شهر تاريخي، و محيط طبيعي سه مؤلفه اصلي هستند که مي‌توان با استفاده از شناخت ارزش‌هاي تاريخي و حال حاضر آن‌ها و همچنين ارتباط و تأثيري که بر روي هم دارند از کل بخش فرح‌آباد حفاظت کرد.

در اين پژوهش موردي روش تحقيق ترکيبي از روش کيفي و تفسيري‌ـ تاريخي است و براي جمع‌آوري اطلاعات از مشاهدات ميداني و مطالعات کتابخانه‌اي استفاده شده است. نگارندگان پس از بررسي آسيب‌هايي که بر اثر توسعه وارد آمده، راه‌ حل‌هايي براي برقراري تعادل بين توسعه و حفاظت عرضه کرده‌اند، تا بدين‌گونه، با در نظر گرفتن معيارهاي ارزشي تاريخي‌ـ طبيعي و برنامه‌ريزي بر پاية اقتصاد و فرهنگ بومي، محوطة فرح‌آباد به خودکفايي اقتصادي برسد و عاملي براي حفاظت از خود گردد.

واژگان کلیدی
احيا، حفاظت، محوطه تاريخي، توسعه، فرح آباد ساري.

منابع و مآخذ مقاله

منابع و مآخذ


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.