palette
آسياب هاى قناتى يزد

چکیده

آسیاب های قناتی سازه هایی احداث شده در زیرزمین هستند و به منظور تامین آرد، یکی از ضروری ترین مایحتاج مردم تلفیقی از دانش ها، فنون و رموز در زمینه های مختلف اعم از معماری، سازه، مهندسی آب، مهندسی مکانیک، زمین شناسی و معدن در آنها به کار رفته است. در این پژوهش به منظور آشنایی و شناخت بیشتر این آثار ارزشمند مغفول پیمایشی در ادبیات مربوطه و تفحص در ابنیه باقی مانده در منطقه یزد و حومه صورت گرفته است.

در بخش مطالعات مکتوب، به واژه شناسی و ادبیات مرتبط، تاریخچه ی آسیاب، قنات به مثابه ی نیروی محرکه، و شیوه ی کارکرد آن پرداخته و در ادامه، مبحث شناخت تفصیلی آسیاب در قالب معماری و عناصر کالبدی سازنده ی آسیاب آورده شده است. بخش پایانی، معرفی یک نمونه آسیاب، بررسی و تحلیل وضعیت آسیاب های قناتی یزد، و جمع بندی مجموعه ی مطالب است.
واژگان کلیدی
آسیاب، قنات، یزد، آسیاب قناتی

منابع و مآخذ مقاله

آيتى، عبدالحسين. تاريخ يزد، آتشكدة يزدان. يزد: گلبهار، 1317.

ابن حوقل، محمد. سفرنامة ابن حوقل، ايران در صوره الارض. ترجمة جعفر شعار. تهران: اميركبير، 1366.

اصفهانى، محمدحافظ. سه رساله در اختراعات صنعتى. به تصحيح تقى بينش. تهران: بنياد فرهنگ ايران، 1350.

افشار، ايرج. يادگارهاى يزد. چ 2. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى؛ يزد: خانة كتاب، 1374.

-------. ، يزدنامه، فرهنگ ايران زمين، گنجينه، ارمغان محمد طاهرى به شهر يزد. شماره 1. تهران، 1371.

امين الضرب، محمدحسن. يزد در اسناد امين الضرب. به كوشش ايرج افشار و اصغر مهدوى. تهران: طلايه، 1380.

باستانى پاريزى، محمدابراهيم. آسياى هفت سنگ. چ 2. تهران: نشر علم، 1385.

پاپلى يزدى، محمدحسين و مجيد لباف خانيكى. قنوات تفت. تهران: معاونت پژوهشى سازمان ميراث فرهنگى كشور، پژوهشكدة مرد م شناسى، 1382.

پاپلى يزدى، محمدحسين. « آسيا بهايى كه با آب قنات كار می كنند» در مجلة دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد: سال 1381 ، ش

. 1 (بهار 1364 )، ص 3-30.

پويا، سيدعبدالعظيم. آ بنامة يزد. تهران: آواى نور (به سفارش شركت سهامى آب منطقه اى يزد)، 1379.

پيگولفسكا، نينا ويكتوروونا و ديگران. شهرهاى ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان. ترجمة عناي تالله رضا. تهران: علمى و فرهنگى، 1367.

تصديقى، محمدرضا. يادگار ماندگار مجموعة موقوفات يزد. ج 1. تهران: ستايش (به سفارش اداره كل اوقاف و امور خيرية استان يزد)، 1380.

تفتى، مرتضى. معرفى برخى از ابنية آبى استان يزد. يزد: روابط عمومى شركت سهامى آب منطقه اى، 1381.

جعفرى، جعفر بن محمد بن حسن. تاريخ يزد. به كوشش ايرج افشار. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1384.

سازمان برنامه و بودجه. فرهنگ آبادی هاى كشور. جلد دهم استان يزد 1355 و 1364.

شهرى، جعفر. تاريخ اجتماعى تهران در قرن سيزدهم زندگى، كسب و كار. ج 1. چ 1. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 1367.

صفى نژاد، جواد. « شگفتی هاى قنات هاى ايران»، در مجموعه مقالات همايش بين المللى قنات: يزد. يزد: شركت سهامى آب منطقه اى، 1379.

----------. مبانى جغرافياى انسانى. تهران: دانشگاه تهران، 1377.

عباسى هرفته، محسن. « پيمايشى در باب معمارى و كاركرد آسياب هاى سنتى يزد (شناخت و معرفى تفكر زيباى مهندسى و نظام توليد هنرمندانه در اين فرايند)» . پذيرفته شده براى چاپ در مجموعه مقالات سومين كنگرة تاريخ معمارى و شهرسازى ايرا ن بم، 1385 ، ص 2(منتشر نشده)

فرح زا، نريمان و محسن عباسى هرفته. شناسايى و معرفى آسيا بهاى سنتى شهرستان يزد و حومه، پيمايشى در باب معمارى و نحوة كاركرد آ نها (1382-1386) طرح پژوهشى. يزد: معاونت پژوهشى دانشگاه يزد.

فرشاد، مهدى. تاريخ مهندسى در ايران. تهران: بنياد نيشابور، 1362

كاتب، احمد بن حسين بن على. تاريخ جديد يزد. به كوشش ايرج افشار.تهران: اميركبير، 1357.

ماهوش محمدى، عبدالرحمن و مانى همدانى. « آسيا بهاى يزد ( گزارش درس آشنايى با هنر و معمارى اسلامى در ايران) »، گزارش مركز اسناد دانشكده

معمارى وشهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى. كد گزارش 3446 . زمستان 1369 (منتشر نشده)

مفيد مستوفى بافقى، محمد. جامع مفيدى. به كوشش ايرج افشار. ج 3 تهران: كتا بفروشى اسدى، 1340.

همدانى، رشيدالدين فض لالله. وق فنامة ربع رشيدى. چاپ عكسى از روى نسخة اصل. زير نظر مجتبى مينوى و ايرج افشار. تهران: انجمن آثار ملى، 1350__


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.