آسیب شناسی مدیریت پروزه های ساختمانی در ایران

مجتبی حسینعلی پور, افشین ابراهیمی

چکیده


به رغم رشد قابل توجه مهندسی ساختمان در بعد طراحی و محاسبات در کشور، بعد اجرا هنوز با مشکلات بزرگی روبرو است که مشکلات فراوان پروزه های ساختمانی کشور از نظر فنی، زمانی و مالی از آثار آن است.مدیریت پروزه های ساختمانی در ایران با ضعف ها و آسیب های فراوانی رو به رو است که باید شناسایی شود و برای رفع آن ها راه حل ارائه شود. در این مقاله با بررسی تعدادی از پروژه های در دست اجرا و تمام شده ساختمانی اهم این آسیبها شناسایی و روش بهبود و اصلاح آن ها پیشنهاد می شود.

واژگان کلیدی


ندارد

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


-


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.