palette
آسیب شناسی مدیریت پروزه های ساختمانی در ایران

چکیده
به رغم رشد قابل توجه مهندسی ساختمان در بعد طراحی و محاسبات در کشور، بعد اجرا هنوز با مشکلات بزرگی روبرو است که مشکلات فراوان پروزه های ساختمانی کشور از نظر فنی، زمانی و مالی از آثار آن است.مدیریت پروزه های ساختمانی در ایران با ضعف ها و آسیب های فراوانی رو به رو است که باید شناسایی شود و برای رفع آن ها راه حل ارائه شود. در این مقاله با بررسی تعدادی از پروژه های در دست اجرا و تمام شده ساختمانی اهم این آسیبها شناسایی و روش بهبود و اصلاح آن ها پیشنهاد می شود.
واژگان کلیدی
ندارد

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.