آیروديناميک معماری

محمود رازجویان

چکیده


امروزه مطالعه سرعت جریان هوا در مرحله طراحی برای مناطق شهری به جهت نيل به آسايش گرمایی، راحتی رفتاری و پرهيز از آلودگی های هوا ضرورت پيدا کرده است . حتی در بعضی ممالک، رفتار و سرعت باد در مناطق در دست طراحی و تغييرات آن ها نسبت به وضعيت قبل از ساخت و ساز در همان مناطق اجباری است برای تعيين رفتار و سرعت باد در بافت های مصنوع، نياز به تئوری تبیینی معتبر وجود دارد متاسفانه در حال حاضر اين تئوری در دست نيست در مقابل امروزه بخش عمده ای از تحقيقات انجام شده در تونل باد ناظر بر همین مسئله است. با اتکا به این یافته ها تهیه رهنمودهای کاربردی جهت معماری و طراحی شهری میسر می گردد. در مقاله حاضر ضمن پیمایش تحلیلی از مطالعات موجود رهنمودهای طراحی برای چندین نمونه از بافت های متداول شهرسازی امروزی ارایه شده است.

واژگان کلیدی


-

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


-


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.