آموزش سازه

پرویز وزیری

چکیده


معماری در مسیر طراحی ساختمان هر لحظه در ذهن خود هزاران تن مصالح ساختمانی را از زمین بلند میکند و بالای سر می برد و با طرح کانالهای ارتباطی بار آن را به زمین انتقال می دهد. از انجا که باید این عمل را تا لحظه نیل به طرح مطلوب مکررا و به سرعنت انجام داد برای طراحی کانالهای ارتباطی به جای استفاده از روشهای متکی بر فرمول که ممولا طولانی و وقتگیر نیز هستند باید از روشهای سریعتری که متکی بر عبرتهای تاریخی و احساس طبیعی انسان است بهره گرفت به همین دلیل آموزش سازه در دانشکده معماری باید متفاوت از تدریس آن در دانشکده فنی باشد.

واژگان کلیدی


-

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


-


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.