palette
آشنایی با استادکاران معماری سنتی ایران

چکیده

با هدف آشنایی از نقش ارزشمند استادکاران معماری سنتی ایران در خلق آثار گرانبها و به منظور قدردانی از آنان و برای آن که معماری امروز ما تنها به معرفی آثار باقیمانده از گذشته بسنده نکند و خالق این آثار نیز به محضر پژوهندگان و دانشجویان رشته معماری معرفی شوند، در شماره های گذشته صفه با استاد حاج علی اکبر آخوند خرمی از معمارن سنتی شهر یزد آشنا شدیم. این شماره اختصاص به معرفی و استاد محمدرضا بنام، معروف به استاد رضا از چهره های شناخته شده معماری سنتی معاصر ایران دارد. استاد رضا گرچه اهل تبریز است، اما نه تنها در خطه آذربایجان، بلکه در سراسر ایران نزد اصحاب فن از اشتهار بسزایی برخوردار است.

واژگان کلیدی
ندارد

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.