palette
ادب حضور در محضر اثر تاريخي

چکیده

در زنده‌ انگاشتن آثار تاريخي معماري ايراني، بدون توجه به قدمت معنادارشان، فقط به کليات پرداخته شده و هيچ نتيجۀ کاربردي ندارد. رجوع انسان امروز به اثر تاريخي ادب حضور مي‌طلبد و امتداد حيات پوياي اثر تاريخي نيز مستلزم حضور انسان مؤدب است و اين نياز دوسويه تضمين‌کنندۀ برقراري ارتباط آن‌ها براي ارتقاي سطح کيفي حيات هر دو است. موضوع اين مقاله تعريف ادب حضور براي برقراري ارتباط انسان با آثار تاريخي معماري ايراني است. متروک ماندن آثار تاريخي معماري و حيراني انسان دورۀ مدرن در نامکان‌ها، نياز او را  دمي آسودن در مکاني داراي روح جدي‌تر مي‌کند. با توجه به اهميت وجوه نامحسوس معماري، روش کلي تحقيق روشي کيفي با استعانت از استعاره خواهد بود. در نتيجۀ اين تحقبق به اين مطلب مي‌رسيم که، ادب حضور يعني توجه به نيازهاي اثر، چونان موجودي سال‌خورده، و درک شرايط مناسب حضور در محضرش، همچون محضر يک مربي، و تداوم در حضور به جاي بازديدهاي موزه‌اي و عدم مداخلۀ کالبدي بي‌جا است.

واژگان کلیدی
ادب حضور، اثر تاريخي معماري، روح مکان، پير، اهليت.

منابع و مآخذ مقاله

منابع و مآخذ

ابن سينا، حسين. حي بن يقظان، ترجمه و شرح فارسي منسوب به جوزجاني، تصحيح: هانري کربن، تهران: مرکز نشر دانشگاهي، 136۶.

اژه، مارک. نامکان‌ها، درآمدي بر انسان‌شناسي سوپرمدرنيته، ترجمۀ منوچهر فرهومند، تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، 1387.

بينش، مسعود. «زبان مجازي و تفکر استعاري»، در مجلۀ تدبير، ش 209 (مهر 1388)، ص 69–73.

جامي، احمد نورالدين عبد الرحمان. نفحات الانس من حضرات القدس، ت‍ص‍ح‍ي‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ و پ‍ي‍وس‍ت‌ م‍ه‍دي‌ ت‍وح‍ي‍دي‌پ‍ور، ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‍ي‌، ۱۳۷۵.

حافظ شيرازي، شمس‌الدين محمد. ديوان حافظ، تصحيح بهاءالدين خرمشاهي، تهران: نيلوفر، ۱۳۷۵.

خاتمي، محمود. پديدارشناسي هنر. تهران: فرهنگستان هنر، 138۷.

سهروردي، شيخ شهاب‌الدين يحيي. مجموعه مصنفات شيخ اشراق، تصحيح و مقدمۀ سيدحسين نصر، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 137۳.

سيفيان، محمدکاظم و محمدرضا محمودي، «محرميت در معماري سنتي ايران»، در نشريۀ هويت شهر، ش 1 (پاييز و زمستان ۱۳۸۶)، ص 3–14.

طباطبائی، محمد حسین. تفسیر المیزان، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیۀ قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1374.

طبرسي، فضل بن حسن. الاداب الدينيه للخزانه المعينيه (آداب ديني)، ترجمۀ احمد عابدي، قم: نشر زائر، 138۰.

فهري زنجاني، احمد. پرواز در ملکوت، تهران: انتشارات فيض کاشاني، 137۳.

عزالدين كاشاني، محمود بن علي. مصباح الهدايه، به كوشش جلال همايي، تهران، 1323.

عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین. مجموعه‌ای از آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری: پندنامه‌ـ بیسرنامه‌ـ بلبل‌نامه‌ـ س‍ی‌ ف‍ص‍ل‌‌ـ ن‍زه‍ت‌‌ الاح‍ب‍اب‌‌ـ ب‍ی‍ان‌ ارش‍اد، تصحیح احمد خوشنویس، تهران: سنایی، 137۳.

علي‌مردان‌لو، سارا و ديگران. «سلسله‌مراتب دسترسي در باغ شازدۀ ماهان»، در نشريۀ کتاب ماه هنر، ش 142 (خرداد 1389)، ص 46-54.

کليني، محمد بن يعقوب. اصول کافي، جلد 1، ترجمۀ جواد مصطفوي، تهران: کتاب‌فروشي علميه اسلاميه، 136۹.

گنون، رنه. سيطرۀ کميت و علائم آخر الزمان، ترجمۀ علي‌محمد کاردان، تهران: مرکز نشر دانشگاهي، 136۵.

لواسانی، محمد عصار. بيان ‌الارشاد، در:

http://ganjoor.net/attar/bayanolershad/sh17/

محمد بن منور. اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي‌ سعيد، تهران: نشر آگاه، 1386

مرتضويي، منوچهر. «پير از نظر خواجۀ شيراز»، در نشريه دانشکده ادبيات تبريز، ش ۳۰ (تير و مرداد ۱۳۳۳)، ص154- 188.

مصطفوى، حسن. مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة در تزكيه نفس و حقايق و معارف الهى، تهران: انجمن حکمت و فلسفه، 136۰.

مولوی، جلال‌الدین محمد. مثنوی معنوی، تصحیح توفيق سبحاني، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، 1390.

منزوي، علي‌نقي. نامه‌هاي عين ‌القضات همداني، تهران: انتشارات منوچهري، 136۲.

واعظ کاشفي، حسين. فتوت‌نامۀ سلطاني، تصحيح و مقدمۀ محمدجعفر محجوب، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 134۸.

ولي، شهاب. «مفهوم پير در فرمان منسوب به امام صادق (ع)»، در جاويدان خرد، سال هفتم ش ۲ (بهار ۱۳۸۹)، ص 63- 82.

نصر، سيدحسين. نظر متفکران اسلامي دربارۀ طبيعت، تهران: انتشارات خوارزمي، 135۹.

نقي‌زاده، محمد. «قرابت فضاهاي سنتي با طبيعت انسان»، در نامۀ فرهنگ، ش 50 (۱۳۸۲)، ص 168-184.

نورنبرگ‌ـ شولتز، کريستيان. معماري: معنا و مکان، ترحمۀ ويدا نوروزبرازجاني، تهران: نشر جان جهان، 138۲.

هاتف اصفهانی، دیوان هاتف اصفهانی، تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران: فروغی، 1369.

هجویری، علی بن عثمان. کشف ‌المحجوب، لنینگراد، چاپ اول، 192۶.

هلالي جغتايي، بدرالدين. ديوان هلالي جغتايي، گردآرندگان علي‌اصغر طاهري و محمد طاهري، مشهد: داريوش‏‫،۱۳۹۲.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Day, Christopher. Places of the Soul (Architectural and Environmental Design as a Healing Art), Oxford architectural press, 2004.

Stanley Price, Nicholas. Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage, Los Angeles: The Getty conservation institute, 1996.

Waltera, R. Alfarabi on the Perfect State, Abu Nasr alFarabi Mabadi Ara Ahl al Madina Alfadila, Oxford: Clarendon press, 1986.

http://ganjoor.net/attar/30fasl/sh6/


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.