تماس با مجله

آدرس پستی

تهران اوین دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

تماس اصلی

نشریه علمی پژوهشی صفه
از ساعت 13:30 تا 15:15
تلفن ثابت: 29902843
ایمیل: scj@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir